Játék Magyarországon

Ez a cikk arról szól, hogy viszonylag kevés erőfeszítéssel hogyan lehet hitelesen mesélni Ars Magicát Magyarországon. A mágikus elemek miatt olvasd el hozzá még a Mitikus Magyarország cikket is.

Magyarországi társadalmi helyzet erények és hibák

 

Nagyobb társadalmi helyzet erények

Magister artium liberalium nem lehetsz, mert nálunk ekkor még nem volt egyetem, és a külföldi magisztereknek semmilyen okuk nincs ide költözni.

Földbirtokos (Landed Noble)

Hűbéresküt nem kell tenned senkinek, mivel ilyen szerződési forma Magyarországon nincs. A tartományúri hatalom kiépülésével viszont egyre több kisebb birtokos lép valamelyik báró szolgálatába. Bővebben lásd lentebb a Familiáris történeti hibát, amelynek fölvétele nem kötelező. A király előírja és elvárja, hogy a földbirtokosok felhívásra bizonyos számú katonát állítsanak ki részére, ami a király hatalmától függő mértékben teljesül. Női karakterek is választhatják. Ha több helyen van birtokod, azok az országban szétszórtan találhatók.

Vörössipkás

A szokott módon alkalmazható.

Kisebb társadalmi helyzet erények

Az egyházi személy, custos, bukott tanonc, pap erények a szokásos módon alkalmazhatók. A beavatott erényt nálunk táltosnak vagy tudósnak nevezhetjük, egyébiránt tartalma ugyanaz. A háborúkban sok külföldi zsoldos harcolt Magyarországon, a zsoldoskapitányok leginkább királyi szolgálatban lehetnek.

A kolduló szerzetesrendek hamar elterjedtek a keresztény világban. A domonkosok 1221-ben telepedtek le Magyarországon. A ferencesek a tatárjárás előtt kevéssel jöttek, első kolostoruk Cseriben létesült. Ez utóbbi rendet folyamatosan megosztották a szigorúbb és az enyhébb regulát kedvelők vitái, őket hívták obszervánsoknak, illetve minoritáknak.

A nemes/nemesasszony erény azt jelenti, hogy egy előkelő család tagja vagy. Csak őket nevezik nemesnek a 13. század közepéig, és csak az előkelők vagyona teszi lehetővé, hogy alkalomadtán valamilyen drága eszközt kaphass.

A lovagi státusz nem jellemző nálunk, bár egyes elemeit megtalálod a királyi szerviens erényben. A nyugati kultúra terjedésével Magyarországon is voltak lovagok és lovagrendek, ám ez csak egy cím, és nem egyezik meg a nyugat-európai lovag társadalmi helyzetével.

Várjobbágy

kisebb társadalmi helyzet
A várak tisztjei és ezek leszármazottai ők, akik a 13. században egyfajta korlátozott szabadságban éltek, például nem költözhetnek el, és gazdagabbak a várnépeknél. A szent király szabadjainak is hívták magukat. Vedd föl a földbirtokos erényt, ha saját földed van, ha pedig édesapád életben van, akkor az ő halála után örökölsz csak. (Vedd föl az Örökös kisebb történeti hibát, de ha nem akarod, hogy ez mesetéma legyen, akkor kisebb erényként válaszd.) Várjobbágyok látják el a várak tisztségeit, mint a hadnagy, száznagyok, várnagy és határszélen az őrnagy. Mindezek tisztes juttatással és megbecsült helyzettel járnak. A tisztséggel járó kötelezettségek tartalmát kitűnően jelképezi a Hűbéreskü történeti hiba.
Ha nem vagy szegény, kiváló minőségű fegyverzeted és páncélzatod lehet, valamint hadi lovad. A 13. századi várjobbágyok szokásos felszerelése a lándzsa, kard, összetett íj, bőrpáncél és hadi ló. Ha gazdag vagy, akkor lehet fémpáncélod.  Karakteralkotáskor vehetsz föl katonai jártasságokat. Az erény csak férfi karakterek számára elérhető. Szolgálatod a várhoz köt.

Királyi szerviens

kisebb társadalmi helyzet
A királyi szerviensek szabad emberek, akik kardjukkal szolgálják a királyt vagy az ifjabb királyt, mások familiárisként a bárók seregében harcolnak. Azért hívják őket a király szolgáinak, mert senki másnak nem tartoznak kötelezettséggel. Vedd föl a földbirtokos erényt, ha saját földed van, ha pedig édesapád életben van, akkor az ő halála után örökölsz csak. (Vedd föl az Örökös kisebb történeti hibát, de ha nem akarod, hogy ez mesetéma legyen, akkor kisebb erényként válaszd.) Az erény tartalmazza a hadi szolgálat kötelezettségét. Vitézi tettekkel gyarapíthatod birtokaid számát. A bárói hatalom kiépülésével folyamatosan egyre több királyi szerviens lépett szolgálatukba. Bár a familiárisi viszony korlátozta szabadságukat, de ezáltal új érvényesülési lehetőségekhez is jutottak. A királyi szerviens elnevezés első ránk maradt írásos említése 1214-ből való. IV. Béla 1267-ben a királyi szervienseket nemesnek ismerte el.
Ha nem vagy szegény, kiváló minőségű fegyverzeted és páncélzatod lehet, valamint egy hadi lovad. A 13. századi királyi szerviensek szokásos felszerelése a lándzsa, kard, összetett íj, bőrpáncél és hadi ló. Ha gazdag vagy, akkor lehet fémpáncélod. A gazdag erény és a szegény hiba a megszokott módon befolyásol. Karakteralkotáskor vehetsz föl katonai jártasságokat. Az erény csak férfi karakterek számára elérhető, és társítható a földbirtokos erénnyel.

Kiemelt várjobbágy

kisebb társadalmi helyzet
A kiemelt várjobbágyok a várnépek közül a várjobbágyok soraiba igyekvő harcosok. Saját birtokuk nem volt, továbbra is szolgák maradtak, de kiemelkedő szolgálataik eredményeként némi kiváltságra tettek szert és valamilyen kisebb tisztséget látnak el a vármegye szervezetében. Vedd föl a szolga hibát, és nem lehetsz földbirtokos. A kiemelt várjobbágyok a többi várkatonánál jobb felszereléssel rendelkeznek, ezért föl kell venned a gazdag erényt. A várnépektől való különbözésük megfelel a conventusbeli csatlósok és a custosok viszonyának. A kiemelt várjobbágyok  kiváltságos helyzetét alapjaiban rengeti meg, ha vár egy báró kezére jut. Lehet, hogy igényt tartanak katonai szolgálataira, de az is lehet, hogy paraszti munkára kényszerül.
Jó minőségű fegyverzeted és páncélzatod lehet, valamint egy hadi lovad. A 13. századi keltjobbágyfiúk szokásos felszerelése a lándzsa, kard, összetett íj, bőrpáncél és hadi ló. Karakteralkotáskor vehetsz föl katonai jártasságokat, valamint 20 tapasztalati pontot kapsz, amit katonai jártasságokra költhetsz. Az erény csak férfi karakterek számára elérhető. Szolgálatod a várhoz köt.

Ingyenes társadalmi helyzet erények

A conventuslakó, kézműves, hermetikus mágus, kereskedő, paraszt és kóborló erényeket változtatás nélkül alkalmazhatod. A paraszt olyan szabad embert takar, aki rendszerint földet művel, s meghatározott adókkal tartozik utána a földbérlethez hasonló módon. A hospesek feltétlenül ebbe a kategóriába tartoznak.

Szabad harcos

ingyenes társadalmi helyzet
Ezzel a névvel itt azon kiváltságolt népekhez tartozó szabadokat illetjük (székelyek, besenyők, majd kunok, jászok), akik katonai szolgálattal tartoznak a királynak. Sajátos viszonyaik miatt ne vegyék föl a földbirtokos erényt, de gazdag erényük lehet. Ha nem vagy szegény, kiváló minőségű fegyverzeted és páncélzatod lehet, valamint egy hadi lovad. A 13. századi könnyűfegyverzetű segédnépek szokásos felszerelése az összetett íj, valamint egy kézifegyver, tipikusan rövid lándzsa, kard vagy szablya, kunoknál-besenyőknél buzogány is, bőrpáncél és hadi ló. Kard helyett meglehet, csak fokosod van. Karakteralkotáskor vehetsz föl katonai jártasságokat. Az erény csak férfi karakterek számára elérhető. Ha gazdag vagy, lehet fémpáncélod.

Várkatona

ingyenes társadalmi helyzet
A várnépek szolga személyek, akik egy-egy királyi várhoz tartoznak, művelik a várföldeket és ellátják a várat minden szükséges dologgal. Közülük egyesek adó helyett katonai szolgálattal tartoznak, és az ispán zászlaja alatt hadba vonulnak. Ha nem vagy szegény, jó minőségű fegyverzeted és páncélzatod lehet. A 13. századi várkatonák szokásos felszerelése a kard, összetett íj, bőrpáncél, hadi ló. Kard helyett meglehet, csak fokosod van. Felszerelésed a vár tulajdonát képezik - hozzád hasonlóan. Karakteralkotáskor vehetsz föl katonai jártasságokat. Az erény csak férfi karakterek számára elérhető. Vedd föl a szolga hibát, s szolgálatod a várhoz köt.

Nagyobb társadalmi helyzet hibák

Zsivány és idegen itt is lehetsz. Idegenként a zsidó vagy a kun származás jön számításba, bár más pogány nép tagját – például az izmaelitákat – is érintheti a hiba. A rendes keresztények megütközéssel fogadják a kunok pogány vallását, haj- és szakállviseletét, a lóhús evését. Ha egy kun megkeresztelkedik, és fölhagy ezekkel a szokásokkal, akkor a hiba kisebb lesz, vagy megszűnik. Ám a szabálykönyvvel összhangban nem lehet hibaként olyasmit fölvenni, ami a játék során könnyen megszüntethető – jelen esetben ragaszkodnod kell vallásodhoz és szokásaidhoz. A hiba mellé vegyél föl még egy társadalmi helyzet erényt vagy hibát, mert ez csak származásodat jelzi.

Kisebb társadalmi helyzet hibák

Megbélyegzett, kiközösített és zsiványvezér szokásos módon lehetsz.

Szolga

kisebb társadalmi helyzet
Nem szabad ember, hanem valakinek a szolgája, a tulajdona vagy. Urad bármit megtehet veled, el is adhat. Bár ha megöl, akkor az egyházi törvények szerint vezekelnie kell. Lehetsz földműves, foglalkozhatsz kézművességgel, vagy más szolgálatokat végezhetsz, például szakácsként. Súlyosabb törvények vonatkoznak rád, mint a szabadokra, és ha telekre ültettek többet kell adóznod. Egyes szolgák mindazonáltal fontos szerepet tölthetnek be uruk mellett, helyenként katonáskodhatnak is, például Magyarországon a várnépek (lásd fentebb).
A tatárjárás után olyan nagy a munkaerőhiány, hogy uradtól elszökve más vidéken könnyedén szabad státuszba kerülhetsz, vagy ezt megelőzendő, urad fölszabadíthat.

Magyarországi egyéb erények és hibák

Magyarországon nincs hűbéreskü hiba. Az óriásvérű erény és a vérfarkas (likantróp) hiba nálunk nem jellemző, ezért csak külföldről betelepülőknek és leszármazottaiknak lehet nagyritkán.

Táltos adományból képzett magus

Nagyobb hermetikus hiba
Adományodat egy szellemtől kaptad, hogy táltossá legyél. Azonban mestered fölfedezte a mágia iránti tehetségedet és elvitt magával egy conventusba, ahol nagy nehezen magusszá nevelt. A hermetikus mágia azonban nehezen megy neked, mivel adományod ettől idegen természetű. Minden hermetikus mágián alapuló műveletedet, varázslást és műhelymunkát egyaránt 2 pontos büntetés sújt, kivéve a tanulást. Könyvekkel, műveltséggel és műhelymunkával kapcsolatos erényeket nem választhatsz. Látod a más számára láthatatlan dolgokat, ezért ingyen megkapod a tisztánlátás erényt. A táltosok erős emberek, erre a tulajdonságodra pozitív értéket tegyél. Az adományt juttató szellem igyekszik elveszejteni, mivel nem hallgattál hívására, és nem lettél táltos. Mágikus hatalma 60 körüli, és jövőlátó képessége miatt is nehéz elpusztítani. Bár nem tudsz róla, ám ha ez mégis megtörténik, adományod megsemmisül. A zaklatás annyit tesz, hogy gyakran vannak rémálmaid, néha meglöki a kezedet, amikor precíz műveleteket végzel, csatában elkábít és hasonló módokon kínoz.

Tündérvérűek

A magyarországi tündéreknek több fajtáját különböztethetjük meg. A fehér tündérek sajátsága különleges szépségük, erre utal a szépasszony kifejezés is, amivel illették őket. Bónusz: +1 föllépés (presence), ami 3-as szintig növelheti ezt a tulajdonságukat. Külső jelleg: aranyszínű haj és vér, bőrük világos. A fekete tündérekkel ritkábban találkoznak az emberek, és jobb is így nekik. Bónusz: +1 ármány dobásokra. Külső jelleg: fekete haj és vér, fekete bőr. A vörös tündérek rendkívül kevesen vannak, ők eléggé harciasak. Bónusz: +1 gyorsaság, ami 3-as szintig növelheti ezt a tulajdonságukat. Külső jelleg: vörös haj, annyira vöröses bőr, ami embernél már nem fordul elő. A vízitündérek folyók, nagy tavak és mocsarak vidékén élnek. Bónusz: +2 vízalatti akcióikra. Külső jelleg: pikkelyek vagy halfarok. Emlékeztetőül: a külső jelleg csak erős tündérvér esetén jelenik meg, de tündérvérűeknél is jó ezekhez igazodni, például fehér tündérnek ne fekete haja legyen, hanem inkább szőke.
Sok tündér származású embernek van alakváltó képessége, rendszerint lóvá, szárnyas lóvá, vagy valamilyen madárrá változhatnak. Az alakváltás jártassággal ezt te is megteheted. A nagy folyókban, tavakban és mocsarakban vízitündérek tanyáznak, ők halakká és vízimadarakká változhatnak. Néhányuk nem alakváltó, hanem bőreváltó erénnyel bír.

Rejtezés

Kisebb természetfölötti erény
Amikor valamit meg szeretnél tudni egyszerű dolgod van: révületbe esel fél-másfél órára, ezalatt a szellemek választ adnak a kérdésre. Kábító szereket ehhez nem kell használnod. Dobj egy kockával és add hozzá észlelésedet + rejtezésedet. Amennyiben köznapi a kérdés 9+ eredményt kell elérned dobással, természetfölöttinél 12+-t. Néha előre megálmodod ki és milyen kéréssel fog fölkeresni. Lehetnek spontán jóslataid is, ám zömmel kérdésedre jön válasz és mindig rejtezés alatt. Megkapod az első szintű rejtezés jártasságot. Jellegzetességei: elveszett tárgy-jószág-ember, bűnesetek, rejtett kincs, szerelem, időjárás, halottlátás, a legjobb orvosság meglelése.
Mesélő! Soha ne hagyd, hogy a Rejtezés örve alatt a játékos elrontsa kalandjaidat. Csak annyi információt adj ki, amennyi jólesik.

Táltos ló kísérőtárs

Kisebb történeti hiba
A táltos ló egy intelligens mágikus hátasló. Úgy tekints rá, mint egy barátra, s ne mint tulajdonodra. Ezért személyesen kell gondoznod, mert ha lovászra bízod, lehet, hogy hamarosan őt fogja szolgálni. Képes átváltozni gebéből pompás lóvá és vissza, ezenkívül vagy mások átváltoztatására is képes, vagy lehelhet tüzet. A táltos lovat a történetben akár valamelyik játékos is alakíthatja. A játékot a táltos ló nélkül is lehet kezdeni, s a megszerzése is lehet egy kaland témája. Leírását lásd a Mitikus Magyarország fejezetben.

Alakváltás jártasság - megjegyzés

A bikává és a lóvá változás jellegzetes táltos képesség. A tündér eredetű karakter főképp lóvá, szárnyas lóvá vagy madárrá változhat. A vízitündérek hallá vagy vízimadárrá.

Javas

Kisebb természetfölötti erény
Képes vagy használni a táltos gyógyítást. Testi és lelki betegségeket, megszállásokat gyógyíthatsz 9+ eredményű dobással, ha a beteg követi útmutatásaidat. Nullás dobásnál a betegség táltosi gyógyítással nem kezelhető. Fertőzötteken (pl. leprás, pestises) nem segíthetsz. Megkapod az első szintű javaslás jártasságot. Jellegzetességek: csonttörések, megszállottak, mentális betegségek, a hús bajai.

Oklevél nélküli birtok

Kisebb történeti hiba
Valamelyik ősöd, esetleg te magad nem királyi adomány vagy más törvényes úton, hanem önkényes foglalás folytán tettél szert erre a birtokra. Vagy ha birtoklásod törvényes is, semmilyen irattal nem tudod igazolni tulajdonod jogosságát, és a környékbeliek úgy tudják, hogy az nem téged illet. Számolhatsz vele, hogy amikor kiderül, elveszítheted szerzeményedet. Erre jellemzően a királyi birtokvisszavételek kapcsán (1228-1231 és 1235-1238), várjobbágyok esetén a vár magánkézbe kerülésekor kerülhet sor. Más eset lehet, ha beperelnek, vagy a király másnak ajándékozza a földedet. A hibát a földbirtokos erénytől függetlenül föl lehet venni. Az önkényes foglalóknak jellemzően van törvényes birtokuk is. Méretére nézve a földbirtokos erény javaslatait használd, módosítva az esetleges gazdag vagy szegény mivoltoddal.

Familiáris

Nagyobb történeti hiba
A királyi szerviens, illetve későbbi korokban a nemes szerződést kötött egy báróval, hogy az megvédelmezze őt és birtokát, ezért cserébe szolgálattal tartozik. A familiárisi szerződést többnyire szóban kötik, ami jellegét tekintve megegyezik a hűbéresküvel, de nem hoz magával tulajdonátadást, szövevényes alá-fölérendeltségi viszonyokat, sem örökletességet. A hibát kb. 1210 után alkalmazhatjuk, egyre több királyi szerviens (később nemes) és várjobbágy lép önként vagy kényszerrel familiárisi kapcsolatba.

 

Társadalmi helyzet erény-hiba lista

Nagyobb társadalmi helyzet erények

Földbirtokos nemes
Vörössipkás

Kisebb társadalmi helyzet erények

Beavatott (táltos, tudós, bába)
Bukott tanonc
Custos
Egyházi személy
Kiemelt várjobbágy
Királyi Szerviens
Kolduló szerzetes
Nemes/nemesasszony
Pap
Várjobbágy
Zsoldoskapitány

Ingyenes társadalmi helyzet erények

Conventuslakó
Hermetikus mágus
Kereskedő
Kézműves
Kóborló
Paraszt, hospes
Szabad harcos
Várkatona

Nagyobb társadalmi helyzet hibák

Idegen
Zsivány

Kisebb társadalmi helyzet hibák

Kiközösített (táltos, tudós, bába, boszorkány)
Megbélyegzett
Szolga
Zsiványvezér

 

Történelmi elemek bevonása

Tegezés

A játék korában csak tegezés létezett, a magázódás sokkal később, a 15-16. században terjedt el Magyarországon. A tiszteletadást ki lehet fejezni úgy is, ha mellérakjuk az uram szót: "És neked János uram, mi a véleményed?" Arról nem vagyok meggyőződve, hogy valóban ezt tették-e, mindenesetre használhatónak tűnik.

Falvak a conventus szomszédságában

A történelmi hangulat egyik alapvető eleme, hogy kik a conventus közvetlen szomszédai. Valószínűleg legalább egy-két falut találunk a környéken, de ha sűrűbben lakott vidéken terül el, akkor nyilván többet is. Fontos kérdés, kik laknak ezekben a falvakban.

Milyen nemzetiségűek lakják a falut? Tájegységtől és kortól függően lehetnek magyarok, székelyek (korábban nem csak Erdőelvén éltek), a honfoglalás korában itt talált szlávok, avarok (nagyon hamar beolvadtak), tótok (szlovákok, horvátok, szlovének), rácok (szerbek), kavarok (talán a 11. századig), besenyők (10. századtól), úzok, kölpények (a honfoglalókkal jött viking ruszok), kálizok (horezmiek), kunok (1243-től folyamatosan költöztek be), jászok (alánok, egy iráni nép, 1283 és 1320 között jöhettek), vlachok (románok, a tatárok elől menekülve főként 1240 után), latinok (olaszok, vallonok, ők főként városokba telepedtek, őket is vlachnak hívták), szászok (akik többnyire bajorok voltak), ruszinok (1235-től, de legtöbben a 14. és 15. században jöttek). Vegyes nemzetiségű falvak is lehetségesek. Cigányok ekkor egyáltalán nem éltek errefelé, ők a török balkáni terjeszkedésével párhuzamosan jelentek meg nálunk is.

Ne feledd, hogy a nomád népek falvai vándorló falvak voltak. Nyáron sátorban laktak, télen veremházban. A magyar vándor falvakat 1100 körül igyekeztek helyben lakásra szorítani, de az állandó falvak csak a tatárjárás után alakultak ki. Ekkor kezdtek rendes házakat építeni, amiben nagy szerepük volt a beköltöző hospeseknek. Döntsd el, hány házból álljon a falu. A régi falvak kicsik voltak, többnyire 10-15 család lakott bennük de 6-8 vagy 30-40 házból álló falvak is lehetségesek.
A lakók lehetnek szolgák, vagy szabadok. A szolgák helyzete eleinte teljesen megegyezett a rabszolgákéval, később, főként a tatárjárás után egyre több helyen telket kaptak gazdálkodásra. A szabadok földbérletszerű adót fizettek meghatározott terményekben.
Egyes királyi falvak csakis meghatározott termékekkel adóztak, például szőrmével, hallal vagy kardokkal.
Egyes falvakban van vízi- vagy szélmalom.

Ki a falu ura? Lehet királyi, királynéi, hercegi, egyházi (kolostori vagy egyházmegyei). Az előkelőknek II. András előtt 10-20, de legföljebb 30 birtoka lehetett az országban szétszórtan. Az egyházi birtokok is szerteszét helyezkedtek el, a dömösi egyház ránk maradt tulajdoni lajstromából kiderül, hogy birtokaik több vármegyében voltak elszórva. Az egységes birtoktestek a nagy mérvű birtokadományokkal jelentek meg II. András alatt. Korábban is lehetséges volt a birtokok cseréje vagy eladása, így szerencsés esetben több birtok is koncentrálódhatott legalább ugyanabban a vármegyében.
A királyi szervienseknek jóval kevesebb birtokuk volt, talán 1-2. Voltak olyan falvak is, melyet teljes egészében szegényebb királyi szerviensek laktak, egy-egy telken gazdálkodva. A székelyek is ilyen módon művelték földjeiket. A várjobbágyoknak is volt birtokuk. Tartozhat a falu egy várhoz, hogy annak ellátását biztosítsa. A birtok ura is lehet idegen származású, például egy lovag, aki fölajánlotta kardját a királynak.
A szórt birtokok urai lakhatnak a faluban, vagy jellemzőbben évente idelátogatnak és elfogyasztják az adóként beszedett terményeket. Bizonyára kijelölnek egy intézőt, aki távollétükben fölügyeli a birtokot.

Vannak-e jellegzetes alakok a faluban? Például az intéző (a birtokos megbízottja), kovács, egy nagy erejű legény, hangadó, bábaasszony, félnótás, szép leány, mesemondó, világlátott, más népből való, pletykafészek, esetleg táltos (tudományos ember) vagy boszorkány. Bármilyen látványosabb természetfölötti képességgel rendelkező ember jellegzetesnek számít. Egy-két jellegzetes alak bőven elegendő, ha van egyáltalán, s leírásuk sem igényel egy-két sornál többet.

A pap biztosan fölbukkan a mesében, ezért alakjának mindenképp szentelj kellő figyelmet. Lehet a pap elhivatott és buzgó (igaz hitű) vagy gyarló, szigorú vagy elnéző, aszkéta vagy élvhajhász egyaránt. Legtöbben bizonyára a középúton helyezkednek el. Egyben közösek, valamennyire mindegyikük igyekszik megőrizni az egyház tekintélyét.
Eleinte tíz faluhoz tartozott egy templom, később egyre többet építettek, de később sem volt minden faluban. Melyik faluban lakik a pap? Időnként bejárja a körzetét, beszélget az emberekkel és ellenőrzi, nincs-e megátalkodott pogány a vidéken. A falusi plébános kevéssé művelt, latinul beszélgetni nem tud, csak misézni. A 11. században helyenként még a falusi papok tanították leendő utódaikat. A szolgasorú gyermekek számára kiemelkedési lehetőséget jelentett a tanulás, ám Kálmán uralkodása idejétől szolga nem emelkedhetett klerikussá csak ha ura fölszabadította.
Két telek tartozik a templomhoz, ezt szolgákkal műveltetik meg. Az alsópapság tagjai gyakran foglalkoztak pénzkölcsönzéssel, kereskedelemmel (például só), kocsmázással.
Kálmán uralkodásáig a pap szabadon megnősülhetett, eztán már nem, sőt ágyast sem tarthatott. II. Gyeicsa (1141-61) viszont nem kifogásolta egyházi személyek nősülését, tehát az új szokás viszonylag lassan terjedt el az országban. Kálmán király idején adómentességet kaptak, csak saját bíróságuk ítélkezhetett fölöttük.

További lehetséges szomszédok

Tizenöt-húsz kilométeren belül levő fontosabb dolgok lehetnek egy kisebb vagy nagyobb város, apátság, kolostor vagy zárda, remeték, híresebb táltos, vár, más nemzetiségű népek, országhatár, megyehatár, udvarház (ide gyűjtik be a királyi birtokok terményeit, s ide látogat a királyi udvar az év meghatározott szakában), nagy folyó, tó, mocsár vagy hegység, bányák. Esetleg mágikus lények: hétfejű sárkány, óriás, tündérek, vízitündérek, griffmadár, aranyszőrű ménes, szellemek, manók, törpék, netán egy igazi vasorrú bába. Megyénként kettő-négy táltossal nyugodtan számolhatunk.
A conventus auráján kívül más természetfölötti helyek is lehetségesek, például kisebb aura, tündérerdő, tündérkörök, szent helyek (vértanú halálának helye), pokolba vezető út (barlang).

A városok lakói általában nem magyarok, vagy csak részben azok. Kevés a város, s azokat főként szászok vagy szlávok lakják. Soraikat nyugatról latin, zsidó és francia kereskedők, polgárok színesítették. A 12. századtól francia (olasz, vallon) városnegyedek alakultak ki Esztergomban, Fehérváron, Egerben, Váradon, Pécsen, Zágrábban. A tatárjárás idején sokat kiirthattak közülük, a többiek beolvadtak a németek közé. Pesten sok, még Taksony fejedelem idején letelepedett volgai bolgár kereskedő lakott, akiket magyarul szaracénnak, izmaelitának, böszörménynek neveztek. Az Aranybulla kiadása után elűzték őket, helyüket kb. 1230-tól szászok vették át.

Néhány fontos vagy érdekes részlet

Ekkor Erdélyt még Erdőelvének hívták, ezért a tribunál neve helyesen magyarul Erdőelvi tribunál.
Mivel a birtokosoknak nem kellett hűbéresküt tenniük ha birtokot szereztek, ezért magusoknak is lehet birtokuk. A hermetikus törvények csakis a hűbéresküt tiltják, a föld birtoklását nem, a nyugati tribunálokban ez csakis együttesen képzelhető el, nálunk nem.
A várépítéshez királyi engedély szükséges. A kevés magánkézben levő gerendavár faszerkezetű földvár volt. A kő mágustornyok mindenképp fölkeltik az ispán és az egyház érdeklődését, hiszen vár birtoklása hatalmat jelent. Egy ilyen horderejű ügy bizonnyal a király fülébe is eljut, nem csupán a 3-400 katonának parancsoló ispán gondja lesz.
Az embereknek egy nevük volt, az előkelőbbeknek a 13. században nemzetségi nevük is. Régi magyar neveket az Árpád-kori magyar nevek c. fejezetben találsz.
Az 1279-es budai zsinattól kezdve csak pap adhatott nevet a gyereknek. A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy csak keresztény nevet választhattak a szülők gyermekeiknek. A régi magyar nevek ezt követően csak nagyon ritkán bukkannak föl.
Az ország legfőbb városai eleinte Esztergom és Fehérvár voltak, a 14. század végétől egyre többször Buda. A korai időkben igazi fővárosról nem beszélhetünk. A tatárjárás során Esztergom elpusztult, s elvesztette jelentőségét.
Az Árpád-korban a ruháknak még nem volt zsebe, az emberek övükre függesztett zacskókban, táskákban, tarsolyokban tartották apróbb holmijaikat, pénzüket.
Az emberek soványak voltak, csak a gazdagoknak volt lehetőségük annyit enni, hogy elhízhassanak.
Jártasságok tanulására szolgáló könyv egyedül a Donatus-féle latin nyelvtan volt. Hermetikus jártasságokhoz persze lehet könyv.
A nők kb. 15, a férfiak 20 éves kor körül házasodtak. A születés évét nemigen tartották számon, még a főúri családokban sem.
A leprásoknak csengőt kellett hordaniuk, hogy mindenkit figyelmeztessenek.
Énekmondóinkat igricnek, lantosnak vagy regösnek mondták.
Évente csak kb. száz napon lehetett együtt hálni az asszonnyal, a menstruáció, a böjt és az egyházi ünnepek tiltottak voltak. Elvileg.
Inkvizíció nálunk nem működött a korban.
Ha szabad ember szolgával házasodott, elveszítette szabadságát.
A királyi szerviensek 1267-ben kaptak nemesi rangot. Addig az előkelőket hívták nemeseknek. Az előkelőket később báróknak nevezték.
A birtokosok minden utóda örökölt, az ősiség törvénye csak 1351-es keltezésű.
Olvasd el a Középkori jellem c. fejezetet.

A bírósági eljárásban döntő szerepet az istenítélet játszotta. A tüzesvas próbán miután az elítélt "hordozta a vasat", sebét bekötötték és lepecsételték. Két nap után megnézték, ha gyógyulni kezdett a seb, az ártatlanságot jelentett, különben bűnösnek bizonyult. A ritkábban alkalmazott vízpróbán a megkötözött embert vízbe dobták. Ha a víz magába fogadta, vagyis elsüllyedt, gyorsan kihúzták az ártatlan embert. De ha a víz kivetette magából, az bizonyítékot jelentett bűnösségére. Az előkelőknek nem kellett vasat hordozniuk, elegendőnek bizonyult, ha esküt tettek a szent keresztre. Istenítéletet Kálmán óta csak székesegyházakban vagy nagyobb prépostságokban - kb. 20 településen - lehetett végrehajtani.
Az előkelők és a szerviensek a bírói ítélet alapján gyakran bajvívással rendezték vitás ügyeiket. Ez is az istenítélet egyik formája.
A poroszló a bíró segéde. Földbirtokkal rendelkező és nyilván tekintélyes férfiú lehetett csak poroszló, hogy legyen fedezet az esetleges tévedésére. Feladata az eljárásban való tanúskodás, a megvádoltak kísérése a bíró elé és az istenítéletre, az ítéletek végrehajtása (de nem hóhér!).

Változások a játék során

Az előkelők, királyi szerviensek és a királyi várak szolgálatában álló harcosok a király hívása esetén hadjáratba vonulnak, ahol dicsőséget szerezhetnek maguknak, vagy esetleg odavesznek. Ez persze lehet kalandtéma is, de dobni is lehet rá, hogy történik-e vele valami.
Egyes szereplők meghalnak, új jellegzetes alakok lépnek a játékba.
Éhínség, járvány, árvíz, erdőtűz, sáskajárás, egérözön, ellenséges katonák fenyegethetik a környéket és a conventust. Természeti katasztrófa 5-15 évente előfordulhat, s akár egymás utáni években is. A pestis 1300 után jelentkezett 10-12 évente. Nálunk nem volt olyan súlyos, mint nyugaton, de azért elég volt az is.
Hadjáratok érinthetik a környéket a tatárjáráson kívül is. Nem csak külső hadak érkezhetnek, a belháborúk végigkísérték a kort.
Az elhagyatott helyeken fekvő conventusok környékére telepesek érkezhetnek.
Cserélődhetnek a szomszéd birtokosok a család kihalása miatt, elajándékozott vagy eladott birtokok esetén. Elaprózódhat egy birtok a számos utód kezén.
Új falvak jöhetnek létre erdőirtással, s a régiek is gyarapodhatnak lélekszámban. Régi falvak halhatnak ki valamilyen csapás miatt és akár a birtokosnak is el kell miatta hagynia a vidéket, de idővel hozhat új telepeseket. Akinek az ország több pontján is van birtoka, az könnyebben átvészeli az egyik elvesztését.
II. András uralkodásának idején alakulnak ki a tartományúri birtokok. Elődeivel ellentétben nem kényszerből, politikai támogatásért adományozott, a bőkezűség személyiségének része volt. A conventus közelében fekvő birtokok egy tartományúr kezére juthatnak. Sok szerviens lép önként vagy kényszerből valamelyik báró szolgálatába.

Fegyverek

Fegyver Jártasság Kezd Tám Véd Sebz Erő Súly Táv Ár
Összetett íj Íjak -2 +4 0 +7 +1 2

30m

Drága

A fokoshoz használd a bárd, a szablyához a kard értékeit. A 13. században jobbára a besenyők és a kunok lehetnek szablyával fölfegyverezve, de magyar kézben is előfordulhat.

Lovasíjász csatlós sablon

Tulajdonságok: Int 0, Érz +1, Fel 0, Erő +1, Állók +1, Kif 0, Ügy +2, Gyors +1
Méret 0
Kor: 25 (25)
Leépülés: 0
Torzulás szint: 0 (0)
Erények és hibák: Harcos (Warrior), Gyarlóság (Weakness)
Személyiségjegyek: bátor +3, hűséges +2, duhajkodó +1
Hírnév: nincs
Harc:
Íj: Kezd: -3, Tám +12, Véd +7, Seb +8
Fokos és kispajzs: Kezd: 0, Tám +12, Véd +7, Seb +7
Ököl: Kezd: -2, Tám +6, Véd +5, Seb +1
Sebtűrés: +6 (teljes bőrpikkelyes páncél)
Kimerültségi szintek: oké, 0, -1, -3, -5, ájult
Sebesülési módosítók: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), magatehetetlen (16-20)
Jártasságok: Állatgondozás 2 (lovak), Anyanyelv 5 (káromkodás), Atlétika 2 (futás), Éberség 3 (csatában), Egykezes fegyverek 5 (fokos), Helyismeret 3 (földrajz), Íjak (reflex) 5, Lovaglás 5 (csatában), Megnyerés 2 (a másik nem), Mulatozás 3 (ivászat), Túlélés 1 (rövid ideig), Verekedés 3 (ütés)
Felszerelés: Ló, Fokos (axe), Kispajzs, Teljes bőrpikkelyes páncél, Reflexíj, nyilak, fegyverápoló és tábori felszerelés
Megterhelés: 3 (4)

Testre szabás: A lovasíjász Gyarlósága szabadon választható és jó alap, amit további erényekkel és hibákkal, valamint jártasságainak átrendezésével lehet színesíteni.
Megjegyzés: a felszerelése nem a történelmi valósághoz, hanem a könyvbeli csatlósok felszereléséhez igazodik.

Veterán lovasíjász csatlós sablon

Tulajdonságok: Int 0, Érz 0, Fel 0, Erő +1, Állók +1 (1), Kif -1, Ügy +2 (2), Gyors +1 (1)
Méret 0
Kor: 45 (45)
Leépülés: 1 (2)
Torzulás szint: 0 (3)
Erények és hibák: Harcos (Warrior), Gyarlóság (Weakness) (ivászat)
Személyiségjegyek: bátor +3, hűséges +3, kemény +2
Hírnév: nincs
Harc:
Íj: Kezd: -3, Tám +14, Véd +9, Seb +8
Fokos és kispajzs: Kezd: 0, Tám +14, Véd +9, Seb +7
Rúgás: Kezd: -2, Tám +7, Véd +5, Seb +4
Ököl: Kezd: -1, Tám +6, Véd +5, Seb +1
Sebtűrés: +8 (teljes fémpikkelyes páncél)
Kimerültségi szintek: oké, 0, -1, -3, -5, ájult
Sebesülési módosítók: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), magatehetetlen (16-20)
Jártasságok: Állatgondozás 3 (lovak), Anyanyelv 5 (katonai kifejezések), Atlétika 2 (futás), Dobófegyverek 2 (gerely), Éberség 4 (csatában), Egykezes fegyverek 7 (fokos), Élő nyelv A 1 (alapvető szükségletek), Élő nyelv B 1 (alapvető szükségletek), Emberismeret 1 (mágusok), Helyismeret A 4 (természetfölötti lények), Helyismeret B 2 (természetfölötti lények), Hermész Rendjének ismerete 2 (csatlósok), Íjak (reflex) 7, Lopódzás 2 (páncélban), Lovaglás 5 (csatában), Megnyerés 2 (a másik nem), Mulatozás 3 (ivászat), Túlélés 1 (rövid ideig), Vadászat 1 (íjjal), Verekedés 4 (rúgás), Vezetés 2 (csatlósok)
Felszerelés: Ló, Fokos (axe), Kispajzs, Teljes fémpikkelyes páncél, Reflexíj, nyilak, fegyverápoló és tábori felszerelés
Megterhelés: 3 (4)

Testre szabás: A veterán lovasíjász hosszú évek óta szolgálja a conventust. Bár hivatalosan nem vezető, tapasztalata miatt a többi csatlós hallgat rá. A kor még nem lassította le végzetesen, de hamarosan eljár fölötte az idő. Fölvehet két hibát, amit erényekkel egyensúlyozhat ki, valamint jártasságainak értékeit is átrendezheted. Például a harci stílusát át lehet alakítani (ekkor számold újra a Harci összegeit), vagy más másodlagos jártasságra cserélheted valamelyik jelenlegi jártasságát.
Megjegyzés: a felszerelése nem a történelmi valósághoz, hanem a könyvbeli csatlósok felszereléséhez igazodik.

 

Készült: 2006.08.19.
Utolsó simítások: 2011.04.25.

Vissza