Fordítási javaslatok az Ars Magica 5. kiadásához

A fordítóbrigád közös műve.

A fontosabbak pirossal kiemelve. Alternatívák másodikként említve, ezek szinonimaként is használhatók.

Fejezetcímek

Introduction Bevezető  
Order of Hermes Hermész rendje  
Characters Karakterek  
Virtues and Flaws Erények és hibák  
Abilities Jártasságok  
Covenants Conventusok  
Hermetic Magic Hermetikus mágia hermészi mágia
Laboratory Laboratórium  
Spells Varázslatok  
Long-Term Events Hosszú távú események  
Obstacles Kihívások  
Realms Birodalmak  
Bestiary Bestiárium  
Mythic Europe Mitikus Európa  
Stories Történetek  
Saga Geszta  História (geszta=tettek, viselt dolgok pl a Csodaszarvas conventus tettei, viselt dolgai), Krónika, Szaga
Appendix I.      Fourth Edition Conversion I. Függelék       Konverzió a negyedik kiadáshoz  
Appendix II.     Formulae Review II. Függelék      Összefoglaló a formulákhoz  
Appendix III.    Spells Index III. Függelék Varázslatok jegyzéke  
Appendix IV.   Index IV. Függelék Szójegyzék  
Appendix V.     Character Sheets V. Függelék Karakterlapok  

Általános fogalmak

Ability Jártasság  
Advancement fejlődés  

Affinity

Affinitás

 

Age of Aries

Kos-korszak

 

Aging Öregedés  

Aiming

Célzás

 

Apprentice

tanonc

 

Arcane Connection

misztikus kapcsolat

 

Arch-Mage

arkmágus

Főmágus, Archimagus

Art

művészet

 

Autocrat

Kurátor

 intéző (feladata conventusonként más lehet, nagy conventusban több személy végzi a munkát)

Bjornaer

Bjornaer

 

Bond kötelék famulusi kötelékről van szó
Boon kedvezmény

Botch

balsiker

 

Ceremonial Casting Ceremoniális mágia  

Certamen

ua

 

Characteristic

Tulajdonság

 

Church

Egyház

 

Code of Hermes

Hermész törvényei

Hermészi törvények

Code of the Order of Hermes

Hermész rendjének törvényei

 

companion

bajtárs

egyszerűen társat jelent

Confidence

önbizalom

 

Consors

Consors

 (=bajtárs)

Cord fonál (famulusoknál)
Corrupted copy romlott másolat  

Covenant

conventus

 

Crisis krízis (öregedésnél van ez)

Custos

custos

 (tettei vagy képzettsége miatt kitüntetett helyzetű csatlós)

Decrepitude leépülés  

Demon

démon

 

Diabolist

ördögimádó

diabolista

Divine

Menny

Isteni birodalom

Dominion

domínium

 

Domus Magnus

ua

 

Ease Factor

célszám

 

Essential nature lényegi természet  

Evremere, Library of

Evremere könyvtára

 

Experience tapasztalat  
Experience point tapasztalati pont  
Exposure Kitettség szövegben jobb körülírni

Faerie

Tündér

 

Familiar

famulus

 

Fast-Cast Spell

Sebes varázslat

 

filius/filia

ua

 

Flaw

Hiba

 

Follower

követő

 

Form

Forma

 

Formulaic magic

formulás mágia

 

Founders

Alapítók

 

Gauntlet

Egzámen

próbatétel, vizsga

Gift

Adomány

 

Grand Tribunal

Nagy tribunál

 

grex ua a mágusokat éppen kísérő csatlósok, ritkán használt

grog

csatlós

 (esetleg grog is)

Hedge magic

Kontármágia

 

Hermetic magic

hermetikus mágia

hermészi mágia

Hermetic Name

Hermetikus név

 

High Crime Főbenjáró bűn

Holy Roman Empire

Szent Római Birodalom

Német-Római Birodalom (az elnevezéseit lásd a lap alján)

Hook Bonyodalom hátulütő

Infernal

Pokol

 

Inventing Kifejlesztés (új varázslatok alkotása)
Invested device Nagyobb varázstárgy  

Lab text

Laborjegyzet

Labornapló

League

mérföld

 

Lesser enchantment Kisebb varázstárgy  

Level

szint

 

Longevity Rituals

Az örök élet rituáléja

hosszú élet rituálé, Örökélet rituálé, matuzsálemi rituálé

Low Crime Bocsánatos bűn  

Magic

Mágia

 

Magic Resistence

Mágikus rezisztencia

Mágikus ellenállás

Magical Enchantment

mágikus tárgyak

 

Magnitude

Magnitúdó

 

magus maga/magus/magi

mágus

magus (latinul, ejtsd: mágusz)

Might Hatalom (Mágikus, Pokoli, Mennyei, de: Tündérhatalom)  

Mortal

Halandó

 

Mundane

világi

nemmágikus, mundán

Mystery cults

Misztériumkultuszok

 

Mystical effect misztikus hatás  

Mythic Europe

Mitikus Európa

 

Natural Resistence

Természetes rezisztencia

Természetes ellenállás

Order of Hermes

Hermész rendje

 

Orient

Kelet

 

Pace

lépés

 

parens

ua

 

Parma Magica

Parma magica

 

Pawn

egység

 (a vis mennyisége. igazából parasztot-gyalogot jelent a sakkban)

Penetration

Penetráció

Áttörés

Peripheral Code

Kiegészítő cikkelyek

Periférikus Törvények, Partikuláris törvények

Personality flaw

személyiség hátrány

 

Personality trait

jellemvonás

 

Practice Gyakorlás  

Quaesitor

ua

 

Quality minőség  

Quality level

Minőségszint

 

Raw Vis

Nyers vis

 

Redcap

Vörössipkás

 

Renounced magi Elbocsátott mágusok Kitagadott mágusok

Renouncing

Elbocsátás

Kitagadás

Reputation

hírnév

 

Saga

geszta

Szaga, História, Krónika (szövegkörnyezettől függ)

Sanctum

Szentély

Menedék, (a sanctum angol szó, nem latin!)

Schism War

Skizmaháború

 

Score

érték

 

Seasons

évszakok

 

Sigil

sigillum

 

Simple Roll

egyszerű dobás

 

Soak

Sebtűrés

 

Societas

Társaságok

 

sodalis

ua

 

Speciality

Jellegzetesség

 

species tünemények (Intellego mágiánál)

spell

varázslat

 

spell mastery (ability) mestervarázslás (jártasság)  

Spontaneous Magic

spontán mágia

 

Story

Történet

 

Story flaw

Történeti hátrány

 

Storyguide

Mesélő

 

Stress Roll

Stresszdobás

 

Summa summa summázat

Talisman

talizmán

 

Teaching tanítás  

Technique

Technika

 

Total

Összeg

 

Tractatus Tractatus traktátus
Training Képzés  

Tribunal

Tribunál

 

Troupe

Csapat

 

Troupe-style play társulat stílusú szerepjáték váltott karakteres játék

True lineages

Közvetlen leszármazottak

Valódi leszármazottak

Turb

turba (lat)

(a conventus fegyveres csapata)

Umbra

umbra (lat)

 

Virtue

Erény

 

Vis

vis

 

Ward Oltalom  

Warping Points

Torzulás pontok

(régi kiadásban Szürkület pontok voltak)

Wizard's March

vadászat

 

Wizard's Twilight

varázsló szürkülete

 

Wizard's War

varázslóháború

 

Varázslatok

Range Hatótáv
Personal Személyes (Szem)
Touch Érintés (Ér)
Eye Szemkontaktus (Szk)
Voice Hallótávolság (Hall)
Sight Látótáv (Lát)
Arcane Connection Misztikus kapcsolat (Miszt)

Duration Időtartam
Momentary Pillanatnyi (Pill)
Concentration Koncentráció (Konc)
Diameter - Diaméter (Dia), (=átmérő)
Sun Nap (Nap)
Ring Gyűrű (Gy)
Moon Holdhó (Hhó)
Year Év

Target Célpont
Individual Egyed (Egy)
Circle Kör
Part Rész
Group Csoport (Csop)
Room Szoba
Structure Struktúra (Str)
Boundary Határvonal (Hv)

Requisite Követelmény

 

HERMETIKUS HÁZAK (MHSz. 168. alapján) (csak a magyar helyesírás miatt, mert vannak, akik nagy H-val és/vagy kötőjel nélkül írják őket)

House Bjornaer -- Bjornaer-ház
House Bonisagus -- Bonisagus-ház
House Criamon -- Criamon-ház
House Ex Miscellanea -- Ex Miscellanea-ház
House Flambeu -- Flambeu-ház
House Guernicus -- Guernicus-ház
House Jerbiton -- Jerbiton-ház
House Mercere -- Mercere-ház
House Merinita -- Merinita-ház
House Tremere -- Tremere-ház
House Tytalus -- Tytalus-ház
House Verditius -- Verditius-ház

Toldalékolásukról (MHSz. 215-217. alapján):
- ha a házak tagjait a ház nevével emlegetik, akkor azt a magyarban is nagybetűvel írjuk (ld. Anjou leány, Anjou gróf).
- a Tremere toldalékolása attól függ, hogy milyen kiejtést követünk. Latinos és magyaros kiejtése "tremere", ezt normálisan toldalékolhatjuk, például Tremerek. Angolos kiejtése "tremer" (az angol nem ejti a szó végi e betűt) így a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk, és pl a "with three Tremere" fordítása "három Tremere-rel"; ha ezek után hivatkozunk rájuk számnév nélkül (with the Tremere), akkor annak fordítását így írjuk helyesen: "Tremere-ekkel" (s nem Tremere-kkel vagy hasonlók). Az Atlas Games útmutatójában mindkét ejtés szerepel.
- a Flambeau kiejtése "flambó", tehát kötőjelesen toldalékolunk, a kiejtésnek megfelelő toldalékváltozattal.
 

Előnyök és hátrányok

Fajtái:

Általános
Hermetikus
Személyiség
Társadalmi helyzet
Természetfölötti
Történet

Minor - kisebb
Major - nagyobb
 

VIRTUES -- ELŐNYÖK

The Gift -- Adomány

HERMETIC, MAJOR -- HERMETIKUS, NAGYOBB
Diedne Magic -- Diedne mágia
Elemental Magic -- Elemi mágia
Flawless Magic -- Hibátlan mágia
Flexible Formulaic Magic -- Flexibilis formulás mágia
Gentle Gift -- Szelíd adomány
Life-Linked Spontaneous Magic -- Életerőhöz kötődő spontán mágia
Major Magical Focus -- Nagyobb mágikus fókusz
Mercurian Magic -- Mercuriusi mágia, Merkúriuszi mágia (fura, de a neve nincs magyarosítva)
Mythic Blood -- Mitikus sarj, Legendás sarj
Secondary Insight -- Széles látókör

SUPERNATURAL, MAJOR -- TERMÉSZETFÖLÖTTI, NAGYOBB
Entrancement -- Igézés (ld még jártasságok)
Greater Immunity -- , Nagyobb immunitás, Nagyobb védettség
Greater Purifying Touch -- Nagyobb megtisztító érintés
Shapeshifter -- Alakváltó
Strong Faerie Blood -- Erős tündérvér

SOCIAL STATUS, MAJOR -- TÁRSADALMI HELYZET, NAGYOBB
Landed Noble -- Földbirtokos nemes
Magister in Artibus -- Magister artium liberalium, Artium Magister (ugyanazt jelentik)
Redcap -- Vörössipkás

GENERAL, MAJOR -- ÁLTALÁNOS, NAGYOBB
Death Prophecy -- Haláljóslat (van ilyen magyar szó)
Ghostly Warder -- Vigyázó szellem
Giant Blood -- Óriásvérű
Guardian Angel -- Őrangyal
True Faith -- Igaz hit (egybeírva mohamedán fogalom)
Ways of the (Land) -- (Terület)ismeret, Természetismeret (Erdőismeret, Hegyi utak ismerete, Pusztaismeret, Városismeret)
Wealthy -- Gazdag

HERMETIC, MINOR -- HERMETIKUS, KISEBB
Adept Laboratory Student -- Tehetséges kutató
Affinity (with Art) -- Affinitás (egy Művészethez)
Cautious Sorcerer -- Gondos varázsló
Cyclic Magic (positive) -- Ciklikus mágia (pozitív)
Deft Form -- Ügyes forma (nem kell beszélni-mutogatni)
Enduring Magic -- Tartós varázslatok
The Enigma -- Enigma
Faerie Magic -- Tündérmágia
Fast Caster -- Fürgén varázsló
Free Study -- Szabadgondolkodó (gyorsabban tanul visből)
Harnessed Magic -- Megzabolázott mágia (a harness a lovak kötőfékjére utal, bármikor megszüntetheted a varázslataidat)
Heartbeast -- Szunnyadó vad, Állatszív
Hermetic Prestige -- Hermetikus tekintély
Inoffensive to Animals -- Állatbarát adomány
Inventive Genius -- Invenciózus
Life Boost -- Életerőáldozat
Minor Magical Focus -- Kisebb mágikus fókusz
Magical Memory -- Mágikus memória
Mastered Spells -- Mestervarázslatok
Method Caster -- Módszeres varázsló
Personal Vis Source -- Saját vis forrás
Puissant Art -- Fortélyos művészet, (a puissant régies szó)
Quiet Magic -- Csöndes mágia
Side Effect -- Mellékhatás
Skilled Parens -- Képzett parens
Special Circumstances -- Különleges körülmények
Study Bonus -- Inspiráló környezet (bónuszt ad ha pl tűz mellett tanulsz Ignemet)
Subtle Magic -- Mozdulatlan varázslás
Veriditus Magic -- Veriditus mágia

SUPERNATURAL, MINOR -- TERMÉSZETFÖLÖTTI, KISEBB
Animal Ken -- Állatokal társalgó
Dowsing -- Varázsvesszőzés
Enchanting Music -- Igéző muzsika
Faerie Blood -- Tündérvérű (az összefoglaló táblázatban hibásan az általánoshoz volt téve)
Dwarf -- törpe
Goblin -- manó, goblin (lehet manósítani, hisz nincs hasonló tündértípus, ami manószerű)
Satyr -- szatír
Sidhe -- sidhe (kiejtése: sí, tehát a toldalékolás kötőjeles!)
Undine -- sellő
Lesser Immunity -- Kisebb immunitás, Kisebb védettség
Lesser Purifying Touch -- Kisebb tisztító érintés
Magic Sensitivity -- Mágiaérzékenység
Premonitions -- Előérzet
Second Sight -- Tisztánlátás
Sense Holiness and Unholiness -- Szent és szentségtelen érzékelése
Skinchanger -- Bőreváltó
Wilderness Sense -- Természetérzék

SOCIAL STATUS, MINOR -- TÁRSADALMI HELYZET, KISEBB
Clerk -- Egyházi személy
Custos -- Custos (kitüntetett helyzetű csatlós)
Failed Apprentice -- Bukott tanonc
Gentleman/woman -- Nemes/nemesasszony
Knight -- Lovag
Mendicant Friar -- Kolduló szerzetes
Mercenary Captain -- Zsoldoskapitány
Priest -- Pap
Wise One -- Beavatott, tudós (a magyar tudós szó régi jelentéséről van szó, ami a táltos szinonimája volt. fölvehet misztikus vagy tudományos jártasságokat)

GENERAL, MINOR -- ÁLTALÁNOS, KISEBB
Affinity (with Ability) -- Affinitás (egy Jártassághoz)
Apt Student -- Szavakból tanuló
Arcane Lore -- Misztikus ismeretek
Berserk -- Őrjöngő, Harci láz (lehet simán berzerker is, az sokkal egyértelműbb)
Book Learner -- Könyvmoly
Cautious with (Ability) -- Óvatos (egy Jártassággal)
Clear Thinker -- Borotvaeszű
Common Sense -- Józan ész
Educated -- Deák, Művelt
Enduring Constitution -- Szívós (fájdalom és fáradtság ellenállás)
Famous -- Híres
Free Expression -- Művészi érzék
Good Teacher -- Jó tanár
Gossip -- Pletykás (hírnevet hozhat létre) (vö Meddler, Busybody)
Great (Characteristic) -- Rendkívüli (tulajdonság)
Improved Characteristics -- Fejlett tulajdonságok
Inoffensive to Animals -- Állatbarát adomány
Inspirational -- Lelkesítő
Intuition -- Intuíció
Keen Vision -- Sasszemű
Large -- Megtermett
Latent Magical Ability -- Lappangó mágikus képesség
Learn (Ability) from Mistakes -- Hibáiból tanul (egy Jártasságot)
Light Touch -- Fürge ujjak
Lightning Reflexes -- Villámgyors
Long-Winded -- Fáradhatatlan
Luck -- Szerencse
Rapid Convalescence -- Gyors fölépülés
Perfect Balance -- Tökéletes egyensúlyérzék
Piercing Gaze -- Átható tekintet
Privileged Upbringing -- Kiváltságos neveltetés
Protection -- Oltalom
Puissant (Ability) -- Fortélyos (jártasság) (vö puissant art)
Relic -- Ereklye
Reserves of Strength -- Erőtartalékok
Self-Confident -- Magabiztos
Sharp Ears -- Éles hallás
Social Contacts -- Kapcsolatok
Strong Willed -- Vasakarat
Student of (Realm) -- (Egy birodalom) tanulmányozója
Temporal Influence -- Világi befolyás
Tough -- Keménykötésű (+3 soak)
Troupe Upbringing -- Cirkuszi neveltetés
True Love (PC) -- Igaz szerelem (JK)
Unaging -- Kortalan
Venus Blessing -- Vénusz áldása
Warrior -- Harcos
Well-Traveled -- Világlátott

SOCIAL STATUS, FREE -- TÁRSADALMI HELYZET, INGYENES
Covenfolk -- Conventuslakó
Craftsman -- Kézműves
Hermetic Magus -- Hermetikus mágus
Merchant -- Kereskedő
Peasant -- Paraszt
Wanderer -- Vándor

FLAWS -- HÁTRÁNYOK

HERMETIC, MAJOR -- HERMETIKUS, NAGYOBB
Blatant Gift -- Szembetűnő adomány
Chaotic Magic -- Kaotikus varázslás
Deficient Technique -- Hiányos technika
Difficult Longevity Ritual -- Bonyolult az Örök élet rituáléja (vö a fönti fogalomtárral)
Magic Addiction -- Mágiafüggőség
Necessary Condition -- Szükséges feltétel
Painful Magic -- Kínzó varázslás
Restriction -- Korlátozás
Rigid Magic -- Merev mágia
Short-Ranged Magic -- Rövidtávú mágia
Study Requirement -- Tanulási feltétel
Twilight Prone -- Szürkületre hajlamos
Unstructured Caster -- Rendszertelen varázsló
Waster of Vis -- Vispocsékoló
Weak Magic Resistance -- Gyenge mágikus rezisztencia, Gyenge mágikus ellenállás
Weak Spontaneous Magic -- Gyenge spontán varázslás

PERSONALITY, MAJOR OR MINOR -- SZEMÉLYISÉG, NAGYOBB VAGY KISEBB
Ambitious -- Törekvő
Avaricious -- Kapzsi
Compassionate -- Áldozatkész
Driven -- Vezérelv
Envious -- Irigy
Generous -- Nagylelkű
Greedy -- Falánk
Hatred -- Gyűlölet
Lecherous -- Élvhajhász
Meddler -- Kotnyeles (mások életét rendezi: házasságok, gyerekek tanítása)
Optimistic -- Derűlátó
Pious -- Hitbuzgó
Proud -- Büszke
Wrathful -- Acsarkodó, (a berserk fordításával egybevetni)

STORY, MAJOR -- TÖRTÉNETI, NAGYOBB
Black Sheep -- Fekete bárány
Curse of Venus -- Vénusz átka
Dark Secret -- Sötét titok
Dependent -- Eltartott
Diabolic Past -- Ördögi múlt
Difficult Underlings -- Nehézségek az alárendeltekkel
Enemies -- Ellenségek
Favors -- Szívességek
Feud -- Viszálykodás
Fury -- Dühöngő (ez volt az őrjöngés a 3-ban, összevetni a Wrathful-lal, berserk-kel)
Indiscreet -- Tapintatlan
Mistaken Identity -- Téves személyazonosság
Monastic Vows -- Szerzetesi fogadalmak
Oath of Fealty -- Hűbéreskü
Plagued by Supernatural Entity -- Természetfölötti zaklatás
Supernatural Nuisance -- Természetfölötti nyűg
Tormenting Master -- Áskálódó mester
True Love (NPC) -- Igaz szerelem (NJK)

SOCIAL STATUS, MAJOR -- TÁRSADALMI HELYZET, NAGYOBB
Outlaw -- Zsivány
Outsider -- Idegen

SUPERNATURAL, MAJOR (a könyvben elírás van) -- TERMÉSZETFÖLÖTTI, NAGYOBB
Age Quickly -- Gyorsan öregedő
Greater Malediction -- Súlyos átok
Lycanthrope -- Likantróp (nem csak farkas lehet)

GENERAL, MAJOR -- ÁLTALÁNOS, NAGYOBB
Blind -- Vak
Crippled -- Nyomorék
Deaf -- Süket
Dwarf -- Törpe
Enfeebled -- Erőtlen
Low Self-Esteem -- Kishitű
Magical air -- Mágikus kisugárzás
Mute -- Néma
No Hands -- Kéznélküli
Poor -- Szegény

HERMETIC, MINOR -- HERMETIKUS, KISEBB
Careless Sorcerer -- Felületes bűbájos
Clumsy Magic -- Esetlen varázslás
Creative Block -- Alkotási nehézségek
Cyclic Magic (negative) -- Ciklikus mágia (negatív)
Deficient Form -- Hiányos forma (vö Deficient Techniqe)
Deleterious Circumstances -- Gátló körülmények
Difficult Spontaneous Magic -- Fárasztó spontán varázslás (csak fáradással varázsolhat spontánt)
Disjointed Magic -- Széttagolt mágia
Disorientating Magic -- Összezavaró varázslás
Flawed Parma Magica -- Hibás Parma Magica
Hedge Wizard -- Kontár
Incompatible Arts -- Inkompatibilis művészetek
Infamous Master -- Rosszhírű mester
Limited Magic Resistance -- Korlátozott mágikus rezisztencia, Korlátozott mágikus ellenállás
Loose Magic -- Fércmágia
Offensive to animals -- Állatokat hergelő
Poor Formulaic Magic -- Gyenge formulás varázslás
Short-Lived Magic -- Tünékeny varázslatok
Slow Caster -- Piszmogó varázsló
Susceptibility to Divine Power -- Érzékenység a mennyei erőkre
Susceptibility to Faerie Power -- Érzékenység a tündérerőkre
Susceptibility to Infernal Power -- Érzékenység a pokoli erőkre
Unimaginative Learner -- Fantáziátlan tanuló
Unpredictable Magic -- Kiszámíthatatlan varázslás
Warped Magic -- Torzult varázslás (az összefoglaló listában nem szerepel)
Weak Enchanter -- Gyenge bájolás (varázstárgykészítésben béna)
Weak Magic -- Gyenge penetráció (a gyakorlatban ezt jelenti)
Weak Parens -- Gyenge parens
Weak Scholar -- Gyatra tanítvány
Weird Magic -- Hátborzongató varázslás

PERSONALITY, MINOR -- SZEMÉLYISÉG, KISEBB
Busybody -- Faggatózó (mindenkiről minden pletykát tud, ehhez kérdezősködnie kell) (vö meddler, Gossip)
Carefree -- Gondtalan
Compulsion -- Kényszer
Continence -- Önmegtartóztatás
Covenant Upbringing -- Conventusban nevelkedés
Delusion -- Tévhit
Depressed -- Lehangoltság
Dutybound -- Kötelességtudó
Faerie Upbringing -- Tündér neveltetés
Fear -- Félelem
Higher Purpose -- Magasztos szándékok
Humble -- Alázatos
Judged Unfairly -- Méltánytalanul kezelt
Lost Love -- Elvesztett szerelem
Nocturnal -- Éjszakai bagoly
Noncombatant -- Harcképtelen
Obsessed -- Rögeszmés
Overconfident -- Önhitt
Oversensitive -- Túlérzékeny
Pessimistic -- Borúlátó
Poor Memory -- Kieső emlékfajta (csak egy típusra vonatkozik)
Prohibition -- Tilalom
Reckless -- Vakmerő
Reclusive -- Visszahúzódó
Sheltered Upbringing -- Elzárt neveltetés
Short Attention Span -- Elkalandozó figyelem
Simple-Minded -- Együgyű
Soft-Hearted -- Lágyszívű
Temperate -- Mértékletes
Transvestite -- Transzvesztita
Vow -- Fogadalom
Weakness -- Gyarlóság
Weak-Willed -- Önállótlan

STORY, MINOR -- TÖRTÉNETI, KISEBB
Animal Companion -- Állat társ
Blackmail -- Zsaroló
Close Family Ties -- Szoros családi kötelékek
Faerie Friend -- Tündér barát
Heir -- Örökös
Magical Animal Companion -- Mágikus kísérőtárs
Mentor -- Mentor
Visions -- Látomások

SOCIAL STATUS, MINOR
Branded Criminal -- Megbélyegzett
Outcast -- Kiközösített
Outlaw Leader -- Zsiványvezér

SUPERNATURAL, MINOR
Lesser Malediction -- Kisebb átok
Offensive to animals -- Állatokat hergelő (vö Hermetic minor ue néven)
Visions -- Látomások

GENERAL, MINOR
Ability Block -- Gátolt jártasságok
Afflicted Tongue -- Beszédhiba
Arthritis -- Köszvény
Clumpsy -- Esetlenség
Disfigured -- Torz
Feral Upbringing -- Vadonbéli neveltetés
Fragile Constitution -- Betegeskedő
Hunchback -- Púpos
Incomprehensible -- Érthetetlen
Infamous -- Hírhedt
Lame -- Béna
Missing Ear -- Félfülű
Missing Eye -- Félszemű
Missing Hand -- Félkezű
Motion Sickness -- Utazási betegség
No Sense of Direction -- Irányérzék hiánya
Obese -- Hájas
Offensive to animals -- Állatokat hergelő (vö Hermetic és supern minor ue néven)
Palsied Hands -- Remegő kezek
Poor (Characteristic) -- Gyenge (Tulajdonság)
Poor Eyesight -- Gyengénlátó (közelre-távolra)
Poor Hearing -- Nagyothalló
Poor Student -- Rossz tanuló
Small Frame -- Kistermetű
Social Handicap -- Társadalmi nehézségek
Tainted with Evil -- Gonoszsággal fertőzött
Weak Characteristics -- Gyatra Tulajdonságok

 

Jártasságok

- Academic Knowledge/Abilities -- Tudományos ismeretek/jártasságok
- General Abilities -- Általános jártasságok
- Arcane Abilities -- Misztikus jártasságok
- Martial Abilities -- Harci jártasságok
- Supernatural Abilities -- Természetfölötti jártasságok

Lore általánosságban lehet ismeret vagy tan(ok)

(Area) lore = Helyismeret
Animal handling = Állatgondozás, Állattartás
Animal ken = Állatokal társalgás (ld a Suttogó c. filmet, ezt tudja a jártasság)
Artes Liberales = Artes liberales
Athletics = Atlétika
Awareness = Éberség, Tudatosság
Bargain = Alkudozás
Bows =  Íjak, Íjászat
Brawl = Verekedés
Carouse = Mulatozás
Charm = Megnyerés
Chirurgy = Seborvoslás
Civil and Canon Law = Polgári- és Kánonjog (esetleg világi jog)
Code of Hermes = Hermész törvényei (ld fent a fogalmaknál is)
Common Law = Szokásjog (tartalmilag az angol jogot jelenti a jártasság)
Concentration = Koncentráció
Craft = Mesterség, Kézművesség
Dead language = Holt nyelv
Dominion Lore = Domíniumismeret
Dowsing = Varázsvesszőzés (régi neve jósvessző (virgula divinatoria) vagy szerencsevessző)
Enchanting music =  Igéző muzsika
Entrancement = Igézés
Etiquette = Illemtan
Fearie Lore = Tündérismeret
Finess = Finesz
Folk ken = Emberismeret
Great weapon = Kétkezes fegyverek
Guile = Ármány
Hunt = Vadászat
Infernal lore = Pokolismeret
Intigue = Intrika
Legerdemain = Szemfényvesztés
Living language = Élő nyelv
Magic lore = Mágiaismeret
Magic sensiticity = Mágiaérzékenység
Magic theory = Mágiaelmélet
Medicine = Medicina
Music = Muzsika
Survival = Túlélés
Stealth = Lopódzás
Ride = Lovaglás
Theology = Teológia
Leadership = Vezetés
Parma Magica = Parma magica
Penetration = Penetráció
Philosophiae = Filozófia
Premonitions = Előérzet
Sense holyness & Unholyness = Szent és szentségtelen érzékelése
Profession = Szakma
Second sight = Tisztánlátás
Shapeshifter = Alakváltás
Single weapon = Egykezes fegyverek
Swim = Úszás
Teaching = Tanítás
Thrown weapon = Dobófegyverek
Wilderness sense = Vadonérzék

 

Karakterlap


Size -- Méret
Age -- Életkor
Decrepitude -- Vénülés
Warping -- Torzulás
Confidence -- Magabiztosság
Combat -- Harc
Soak -- Sebtűrés
Fatigue Levels -- Kimerültségi szintek, Kimerültségszintek
Wound Penalties -- Sebesülési módosítók
Twilight Scars -- Szürkületi sebhelyek
Equipment -- Felszerelés
Ecumbrance -- Leterheltség
Spells Known -- Ismert varázslatok
Customization Notes -- Egyéni megjegyzések

CHARACTERISTICS -- TULAJDONSÁGOK VAGY KÉPESSÉGEK

Intelligence (Int) -- Intelligencia (Int)
Perception (Per) -- Észlelés (Ész)
Strength (Str) -- Erő
Stamina (sta) -- Állóképesség (Áll)
Presence (Pre) -- Fellépés (Fel)
Communication (Com) -- Kommunikáció (Kom)
Dexterity (Dex) -- Ügyesség (Ügy)
Quickness (Qik) -- Gyorsaság (Gyo)

PERSONALITY -- SZEMÉLYISÉG

Brave -- Bátor
Loyal -- Hűséges
General -- Átlagos

REPUTATION -- HÍRNÉV

Local -- Helyi
Ecclesiatical -- Egyházi
Hermetic -- Hermetikus
 

Páncélok, fegyverek

Quilted/Fur -- Steppelt/Szőrme  (steppelt az a gambeson avagy fegyverkabát)
Chain Mail -- Páncéling

Heater Shield -- Háromszögű pajzs
Lance -- Lovagi lándzsa
Mace and Chain -- Láncos buzogány (anakronisztikus)
Spear, Short -- Dárda
Sword, Long -- Kard
Buckler Shield -- Kispajzs
Flail -- Cséphadaró
Pole Axe -- Kétkezes bárd
Spear, Long -- Lándzsa
Great Sword -- Kétkezes kard
Warhammer -- Harci kalapács

Javelin -- Gerely

Jegyzet

tribunál: 1. fölsőfokú bíróság, bírói tanács, bírói fórum. Az angol tribunal is törvényszéket, bíróságot jelent.

kóda: zenei forma befejező része, függeléke

arcane: misztikus, titkos hatású, rejtett

dühödt: dühében tör-zúz, lármázik vagy dúl-fúl. féktelenül tombol, pusztít
őrjöng: őrültként dühöng,

tombol, pusztít, haragvó, bősz, fölbőszült, indulatos, ádáz,

A Bizánci Birodalom kifejezés
A név: Bizánci Birodalom egy viszonylag újkeletű kifejezés, amit maguk a bizánciak nem értettek volna meg. 1557-ben (több mint száz évvel a Birodalom bukása után) született meg a kifejezés Hieronymus Wolf német történetíró tollából, aki munkájában (Corpus Historiae Byzantinae) új rendszert alakított ki az ókori római és a középkori görög Római Birodalom megkülönböztetésére. A kifejezés általánossá válása a XVII-XVIII. században következett be, amikor híres francia írók (pl. Montesquieu) kezdték népszerűsíteni.

Wolfot a kilencedik századra datálható frank-római (azaz bizánci) konfliktusból eredő szakadás befolyásolta: Nagy Károly frissen kiépített birodalmában (a pápákkal teljes egyetértésben) az új hódításokat azzal kívánták igazolni a frankok, hogy magukat a rómaiak örököseinek nyilvánították. Ebből következően a Keletrómai Birodalomban élőket már nem tekintették igazi rómaiaknak. Ebben a történelem egyik legnagyobb hatású hamisítványa, Constantinus adománylevele is nagy szerepet játszott. A nyugati államokban elterjedtté vált, hogy a Konstantinápolyban székelő uralkodókat nem a frank uralkodóknak fenntartott Imperator Romanorum (a rómaiak császára), hanem az Imperator Graecorum” (a görögök császára) címmel illették. Ezzel párhuzamosan a területet is Imperium Graecorum (a görögök birodalma), Graecia (Görögország), Terra Graecorum (a görögök földje) sőt akár az Imperium Constantinopolitanus (konstantinápolyi birodalom) néven nevezték.

Ebből táplálkozhatott Wolf, aki újfajta megvilágításba akarta helyezni a történteket. Az általa kitalált név egyébként az egykor Konstantinápoly helyén álló, jelentéktelen görög gyarmatváros, Büzantion (latinosan Byzantium) nevéből ered. Esetében azonban ekkor még nem feltételezhetünk lealacsonyító szándékot, hiszen változtatásával csak a történetírást, nem pedig a történelemtudományt befolyásolta.

Önmeghatározás
A Bizánci Birodalom lakói szerint ők Ρωμαίοι (Rhómaíoi) voltak, azaz rómaiak (a szó ekkor a Έλλην - hellének szinonimája volt). A császárság (Ρωμανία - Rhómania) lakossága mindvégig rómainak tekintette magát annak ellenére, hogy kultúrájában a görög és keresztény elem dominált. A bizánciak erőteljes nemzettudattal rendelkeztek, amint pl. a határvédő katonákat dicsőítő költemények is mutatják. Ez az oszmán hódítással sem szűnt meg, és a hellén önmeghatározás a mai napig fennmaradt Görögországban.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_Birodalom

 

A birodalom elnevezése (Német-római birodalom)
Az egyház abbéli igyekezete, hogy valamilyen módon föltámasszák a letűnt Nyugatrómai Birodalmat igazán dicséretes volt, hiszen a pápa már 800-ban római császárrá koronázta Nagy Károlyt, frank uralkodót. Valójában már ettől az időtől kezdve gondban voltak a birodalom, és a császár hivatalos elnevezésével. A századok során gyakran váltakozott ez a név, ami szintén azt mutatja, hogy a megalkotott birodalmat nehéz volt szavakba önteni.

1034-ben II. Konrád birtokának a Római Birodalom nevet adta. Később aztán úgy gondolták, hogy ez a név mégiscsak megtévesztő, így 1157-ben a „kevésbé” dicső Szent Birodalom névre változtatták. De persze az uralkodók szemében sem volt teljesen tiszta, milyen címmel is lássák el magukat. Nagy Károlytól kezdve egészen I. Nagy Ottóig az uralkodók szerényen csak Imperator Augustusnak nevezték magukat. Aztán II. Ottó már római császárnak érezte magát, és csak évszázadokkal később vált elfogadottá a német-római császár cím használata.

1254-ben jelent meg először a történelem lapjain a Szent Német-római Birodalom vagy Császárság elnevezés. Végül 1512-ben az utolsó verzió is megszületett. Eszerint a birodalmat a Német Nemzet Szent Római Birodalmának kellett hívni.

Mindezek után következzen a birodalom neve néhány különböző nyelven:

Németül: Heiliges Römisches Reich (később: Heiliges Römisches Reich deutscher Nation)
Latinul: Sacrum Imperium Romanum
Olaszul: Sacro Impero Romano
Csehül: Svatá říše římská
Lengyelül: Święte Cesarstwo Rzymskie
Hollandul: Heilige Roomse Rijk
Franciául: Saint Empire Romain Germanique
Szlovénül: Sveto rimsko cesarstvo

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met-r%C3%B3mai_Cs%C3%A1sz%C3%A1rs%C3%A1g